Đội ngũ lãnh đạo

Mazars Việt Nam hoạt động với đội ngũ hơn 200 chuyên gia và chuyên viên trình độ cao.

Đội ngũ lãnh đạo tại Mazars Việt Nam bao gồm:

Tìm hiểu thêm tại đây