The Forum of Firms (Diễn đàn các Công ty kiểm toán)

Mazars là thành viên của Diễn đàn các hãng kế toán Quốc tế.
The Forum of Firms là một tổ chức tập hợp mạng lưới quốc tế các công ty kiểm toán, kế toán. Mục tiêu của The Forum of Firms là phát triển và phổ biến các chuẩn mực kiểm toán, tài chính chất lượng cao và thống nhất trên toàn thế giới.
Forum of Firms

Các thành viên của Diễn đàn khẳng định đã thiết lập những chính sách và phương pháp cho các cuộc kiểm toán xuyên quốc gia trên cơ sở thực tế, áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA), đảo bảo tuân thủ chuẩn mực đạo đức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đối với những kế toán viên chuyên nghiệp và chuẩn mực đạo đức quốc gia. Đồng thời, các thành viên xác nhận rằng họ đang áp dụng các chuẩn mực kiểm soát chất lượng phù hợp, tuân thủ quy định quốc tế về kiểm soát chất lượng và chuẩn mực của từng quốc gia.

Các thành viên cũng khẳng định thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ trên cơ sở phù hợp với những chuẩn mực chung quốc tế nhưng không đi ngược những quy định quốc gia.

Để biết thêm thông tin về The Forum of Firms, xin vui lòng tham khảo trên trang web của IFAC:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/