Sự kiện Mazars tổ chức hoặc đồng tổ chức

Mục này cung cấp cho quý vị tất cả những thông tin chi tiết liên quan đến những sự kiện do Mazars Việt Nam tổ chức hoặc đồng tổ chức, từ những sự kiện liên quan đến việc kinh doanh cho đến những sự kiện của doanh nghiệp hoặc những sự kiện xã hội như các hoạt động bảo vệ môi trường và các hoạt động từ thiện.