Bản tin về Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (IFRS)

Bản tin của Mazars về các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

Cập nhật về các chuẩn mực kế toán quốc tế được chấp nhận chung (IFRS) được biên soạn dưới dạng ấn bản bằng tiếng Anh.

Bản tin IFRS – “Beyond the GAAP” - số 185 – Tháng 2, 2024

7c08aaee5fc7-Doctr-in-1600-per-500.jpg.jpg
Tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã công bố bản dự thả của IASB về các sửa đổi được đề xuất đối với IAS 32, IFRS 7 và IFRS 1 khi phân loại các công cụ tài chính có đặc điểm vốn chủ sở hữu (“FICE”). Trong số này, chúng tôi trình bày các đề xuất của IASB về ba chủ đề được đề cập trong các sửa đổi này: cách hạch toán các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, các công cụ được thanh toán trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nghĩa vụ yêu cầu doanh nghiệp phải mua các công cụ vốn chủ sở hữu của chính mình (bao gồm cả quyền chọn mua cổ phần không kiểm soát). Những đề xuất này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thảo luận với các bên liên quan.

Read more

Bản tin IFRS – “Beyond the GAAP” - số 184 – Tháng 1, 2024

7c08aaee5fc7-Doctr-in-1600-per-500.jpg.jpg
Trong tháng này, báo cáo về phát triển bền vững một lần nữa chiếm lĩnh trên các trang tin tức, với sự đồng thuận tạm thời từ Nghị viện Châu Âu trì hoãn việc Ủy ban thông qua các bộ chuẩn mực tiếp theo của Báo cáo Phát triển Bền vững Châu Âu (ESRS) (cụ thể là ESRS theo từng ngành và ESRS cho các Tập đoàn ngoài EU) trong hai năm, tức là ngày 30 tháng 6 năm 2026 thay vì ngày 30 ngày 6 năm 2024 như được thông báo ban đầu trong Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chuẩn mực dành riêng cho từng ngành trong tám lĩnh vực sẽ được công bố ngay khi chúng sẵn sàng đối với các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn. Vào tháng 1 này, EFRAG cũng đã ban hành các đề xuất liên quan đến ESRS dành cho các doanh nghiệp niêm yết vừa và nhỏ và chuẩn mực tự nguyện dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa niêm yết.

Read more

Bản tin IFRS – “Beyond the GAAP” - số 183 – Tháng 12, 2023

7c08aaee5fc7-Doctr-in-1600-per-500.jpg.jpg
Chúc mừng năm mới đến với các đọc giả Bản tin cập nhật IFRS – Beyond the GAAP! Chỉ xét riêng về kế hoạch làm việc của IASB cho thấy rằng năm mới này sẽ là một năm bận rộn về mặt kế toán. Tuy nhiên, bước phát triển mới lớn nhất trong năm 2024 sẽ là việc lần đầu tiên áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Phát triển Bền vững Châu Âu (ESRS), dành cho những công ty đầu tiên nằm trong phạm vi quản lý từ Chỉ thị Báo cáo Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (CSRD) – bao gồm các tập đoàn lớn là các đơn vị có lợi ích công chúng với quy mô trên 500 nhân viên, theo như Chỉ thị về Kế toán

Read more

Bản tin IFRS – “Beyond the GAAP” - số 182 – Tháng 11, 2023

7c08aaee5fc7-Doctr-in-1600-per-500.jpg.jpg
Thời điểm kết thúc năm 2023 đang đến gần, ban biên soạn sẽ trình bày tổng quan thường kì về các văn bản do IASB ban hành, đã được Liên Minh Châu Âu phê duyệt. Ấn phẩm này bao gồm những diễn biến mới nhất liên quan đến việc phê chuẩn của Liên minh Châu Âu đối với sửa đổi IAS 12 liên quan đến Trụ cột 2 của OECD và các sửa đổi trong IFRS 16 về nợ thuê phát sinh từ các giao dịch bán và cho thuê lại. Ấn phẩm này cũng chỉ ra những phần nào là bắt buộc và không bắt buộc trong kỳ báo cáo năm 2023 này.

Read more

Bản tin IFRS – “Beyond the GAAP” - số 181 – Tháng 10, 2023

7c08aaee5fc7-Doctr-in-1600-per-500.jpg.jpg
Vào cuối tháng 10, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu, ESMA, đã công bố các ưu tiên chung ở cấp độ khu vực Châu Âu cho kỳ báo cáo năm 2023.

Read more