Báo cáo Tài chính Tập đoàn

Hàng năm, chúng tôi hân hạnh công bố Báo cáo tài chính hợp nhất, được kiểm toán chung và trình bày theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Hoạt động này thể hiện cam kết của chúng tôi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc xây dựng nền tảng kinh tế cho một thế giới công bằng và thịnh vượng hơn.

Documents

Mazars_​Financial Statements_​2022-2023
2022_​Mazars_​Financial_​Statements
Mazars_​20_​21_​Financial_​Statements
Mazars_​2020_​Financial_​Statements
Mazars_​2019_​Financial_​Statements