Gía trị cốt lõi

Những giá trị bền vững đóng vai trò nòng cốt của công ty từ khi được thành lập. Những giá trị này dẫn dắt chúng tôi trong những hoạt động hàng ngày, là giá trị nền tảng chung mà tất cả nhân viên cũng như bộ máy lãnh đạo tôn trọng và chia sẻ cùng nhau. Những giá trị này được nêu rõ trong Hiến Chương Mazars, được kí kết bời từng Giám đốc bộ phận.

Trung thực

Những chuẩn mực đạo đức là kim chỉ nam cho cách chúng tôi làm việc và hỗ trợ khách hàng

 

Trách nhiệm

Chúng tôi đối mặt và giải quyết những vấn đề của khách hàng như chính của chúng tôi và chú ý tới tác động công việc của chúng tôi đến cộng đồng.

 

Đa dạng và tôn trọng từng cá thể

Vượt xa hơn cả biên giới và khác biệt về văn hóa, chúng tôi tôn trọng từng cá thể và cùng xây dựng mối quan hệ bền vững giữa người với người. Kết nối trong sự đa dạng văn hóa, chúng tôi có thể thấy được khả năng lắng nghe rộng mở chính là nền tảng cho sự phát triển đổi mới.

 

Chuyên môn xuất sắc

Chuyên môn xuất sắc là một trong những nguyên tắc căn bản áp dụng cho tất cả các cấp độ của Tập đoàn. Sự cố gắng không ngừng nghỉ đạt được những chuẩn mực chất lượng cao nhất không chỉ hướng đến sự hài lòng của khách hàng, sự cải tiến của từng mảng dịch vụ hay sự phát triển nhân lực mà còn là sự đảm bảo cao nhất của tinh thần làm việc độc lập khách quan.

 

Độc lập

Chúng tôi luôn suy nghĩ độc lập và đặc biệt với vai trò là tư vấn viên và kiểm toán viên, chúng tôi luôn hành động độc lập.

 

Sự tiếp nối

Theo thời gian, lớp lớp thành viên mới gia nhập nhưng sự liên kết, kinh nghiệm và tri thức tích lũy thì vẫn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng tôi học từ quá khứ và hướng tới tương lai.