Liên minh Praxity

Mazars là thanh viên của Praxity AISBL, liên minh các công ty kiểm toán và tư vấn độc lập và không liên kết lớn nhất trên thế giới.
Liên kết trong mạng lưới các thành viên Praxity giúp chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong những hoạt động xuyên quốc gia cho khách hàng của minh.

 

 

Về Praxity

Dù bạn ở đâu, những tư vấn viên từ công ty thành viên của Praxity đều hành động trên nguyen tắc đạo đức và tầm nhìn chung; tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế trên toàn thế giới.

Giống như Mazars, mỗi công ty thành viên đã thành công trong mảng địa lý của họ và được đánh giá cao bởi các công ty đồng nghiệp. Theo góc độ riêng và chung, chúng tôi đều hướng đến giúp khách hàng đa quốc gia lên kế hoạch cho tương lai, đưa ra quyết định kinh doanh lớn và duy trì tính cạnh tranh. Các công ty thành viên Praxity uy tín là cửa ngõ của bạn đến các thị trường quốc tế mới, cung cấp thông tin chi tiết về luật định địa phương, đảm bảo dịch vụ thuế và tư vấn.

Praxity AISBL là tổ chức liên minh toàn cầu của các công ty độc lập. Hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế trong khuân khổ luật pháp nước Bỉ, Praxity đặt trụ sở hoạt động tại Epsom. Praxity – Global Alliance Limited là tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký hợp pháp tạI Anh và xứ Wales, bị giới hạn bởi bảo lãnh và có văn phòng đăng ký tại Anh. Là một Liên minh, Praxity không thực hành nghề kế toán công hoặc cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác cho bên thứ ba. Liên minh không cấu thành liên doanh, liên kết hoặc mạng lưới giữa các công ty tham gia. Bởi vì các công ty Alliance là độc lập, Praxity không đảm bảo các dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các công ty tham gia.

Nhiều thông tin hơn nữa

Khám phá thêm về Praxity tại www.praxity.com