Tin thuế - Thông báo của Meta Platforms về thực hiện nghĩa vụ tuân thủ thuế đối với dịch vụ quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam

Kể từ 01/06/2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Facebook sẽ không cần phải thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu thay Meta trước khi thanh toán phí dịch vụ cho Meta (Meta Platforms Ireland Limited).

Trong thời gian gần đây có một số doanh nghiệp tại Việt nam đã nhận được thông báo của Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”) qua email hoặc tại mục “Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp” về việc thay đổi trong việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ thuế đối với dịch vụ quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam kể từ 01/06/2022.

Theo đó kể từ 01/06/2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Facebook sẽ không cần phải thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu thay Meta trước khi thanh toán phí dịch vụ cho Meta Platforms. Meta sẽ thực hiện việc kê khai và nộp thuế nhà thầu trực tiếp cho cơ quan thuế như được hướng dẫn tại Thông tư 80/2021/TT-BTC. Đồng thời, Meta sẽ tính và thu thêm 5% thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và giá trị này sẽ được thể hiện trên các hóa đơn của Meta được xuất kể từ tháng 07/2022. Sự điều chỉnh này sẽ được áp dụng đối với các dịch vụ quảng cáo với cài đặt thị trường mục tiêu là Việt Nam.

Meta cũng khuyến khích khách hàng bổ sung thông tin về mã số thuế (“MST”) tại mục “Thiết lập thanh toán” để Meta có thể thể hiện thông tin MST trên hóa đơn quảng cáo khi gửi cho khách hàng, nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng có thể thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà Meta đã thực hiện kê khai, nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, Meta cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp Việt Nam cần tham khảo thêm hướng dẫn cụ thể của Tổng Cục Thuế (“TCT”) trước khi áp dụng việc khấu trừ số thuế GTGT được thể hiện trên hóa đơn của Meta.

Như vậy, kể từ 01/01/2022, ngày hiệu lực của Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục để cho các nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện việc tự kê khai và nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế ở Việt Nam thì Meta là nhà cung cấp nước ngoài lớn đầu tiên thông báo về việc sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định này. Các doanh nghiệp nên theo dõi thông báo của các nhà cung cấp nước ngoài khác về việc này nhằm tránh việc khấu trừ, kê khai và nộp thừa thuế nhà thầu. Đồng thời về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn do nhà thầu nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp cũng sẽ phải chờ thêm hướng dẫn cụ thể của TCT do hóa đơn của Meta cũng như các nhà cung cấp nước ngoài khác là hóa đơn thương mại không phải hóa đơn GTGT theo hướng dẫn về hóa đơn, và do vậy không thỏa mãn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

  • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
  • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
  • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
  • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[ENG] Mazars Tax alert - Announcement from Meta Platforms on tax compliance procedures in Vietnam for Facebook advertising services
[ENG] Mazars Tax alert - Announcement from Meta Platforms on tax compliance procedures in Vietnam for Facebook advertising services
[VIE] Thông báo của Meta Platforms về thực hiện nghĩa vụ tuân thủ thuế đối với dịch vụ quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam
[VIE] Thông báo của Meta Platforms về thực hiện nghĩa vụ tuân thủ thuế đối với dịch vụ quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam