Tin thuế - Công văn số 2688 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT tại Nghị Định số 15/2022/NĐ-CP

Ngày 23/03/2022, Bộ Tài Chính ban hành Công văn số 2688/BTC-TCT (“Công văn 2688”) hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) tại Nghị Định số 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”).

Theo đó, Công văn 2688 có một số điểm đáng chú ý như sau:

 • Nhấn mạnh rằng các Cục Thuế địa phương sẽ hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu với danh sách các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 15 và các Phụ lục I, II, III đính kèm để thực hiện đúng quy định;
 • Về thời điểm lập hóa đơn:
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT;
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT;
  • Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%;
  • Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

 • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
 • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[ENG] Mazars Tax alert - Official Letter 2688 providing detailed instructions on VAT for Decree No. 15-2022-ND-CP
[ENG] Mazars Tax alert - Official Letter 2688 providing detailed instructions on VAT for Decree No. 15-2022-ND-CP
[VIE] Mazars - Tin thuế - Công văn số 2688 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT tại Nghị Định số 152022NĐ-CP
[VIE] Mazars - Tin thuế - Công văn số 2688 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT tại Nghị Định số 152022NĐ-CP