Tin hải quan - Hướng dẫn mới về quy trình và hồ sơ, thủ tục tham vấn giá

Ngày 12/11/2021 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành hướng dẫn mới (Công văn 5371/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2021) về quy trình, thủ tục và hồ sơ tài liệu sử dụng trong khâu tham vấn giá (“tham vấn”) gửi tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tham vấn là quy trình kiểm tra, đối thoại giữa cơ quan Hải quan và người khai Hải quan về mức trị giá tính thuế được khai báo trên tờ khai Hải quan xuất / nhập khẩu (“trị giá khai báo”) nhằm đánh giá tính trung thực, phù hợp của mức giá này, cũng như xác định các sai sót (nếu có) để thực hiện điều chỉnh. Trị giá tính thuế được xác định cuối cùng là căn cứ để tính toán số tiền thuế phải nộp ở khâu xuất / nhập khẩu (nếu có) và thực hiện các công tác quản lý nhà nước khác có liên quan.

So với quy định hiện hành và hướng dẫn tại các văn bản trước đây, hướng dẫn tại Công văn này có nhiều điểm mới:

  • Cho phép tổ chức tham vấn trực tuyến
  • Về hồ sơ, tài liệu sử dụng trong quá trình kiểm tra, chứng minh trị giá khai báo
  • Về quy trình kiểm tra trị giá tính thuế đã khai báo

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

  • Hỗ trợ rà soát hồ sơ chứng từ liên quan tới giá và tham vấn giá.
  • Hỗ trợ xem xét, rà soát cách thức xác định và kê khai trị giá tính thuế
  • Hỗ trợ liên lạc và làm việc với cơ quan Hải quan trong việc giải trình các nội dung tham vấn giá và kê khai trị giá tính thuế
  • Tư vấn các nội dung khác về kê khai và hoạch định chính sách hải quan của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa mô hình xuất nhập khẩu và đảm bảo tuân thủ với pháp luật Hải quan.

Documents

[VIE] Mazars Việt Nam_Hướng dẫn mới về quy trình và hồ sơ, thủ tục tham vấn giá
[VIE] Mazars Việt Nam_​Hướng dẫn mới về quy trình và hồ sơ, thủ tục tham vấn giá
[ENG] Mazars in Vietnam_New guide on price consultation process and supplementing documents
[ENG] Mazars in Vietnam_​New guide on price consultation process and supplementing documents