Giao dịch liên kết

Quản lý giao dịch liên kết là một vấn đề quan và có tốc độ xoay chuyển nhanh. Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý các giao dịch liên kết để giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của địa phương.

Phương pháp của chúng tôi

Giao dịch liên kết hay chuyển giá đang ngày càng được kiểm soát chặt chẽ hơn trên toàn cầu, và chỉ khi có những cách phân tích nhiều tầng, với góc nhìn đa chiều mới có thể tiếp cận được với các vấn đề đang thay đổi liên tục này. Tại Mazars, chúng tôi có mạng lưới thống nhất với các chi nhánh tại hơn 90 quốc gia, cung cấp các giải pháp tư vấn quan trọng trong
việc theo dõi những thay đổi về hệ thống luật pháp ở mỗi khu vực, thông qua việc trực tiếp làm việc với những chuyên gia tư vấn về giá chuyển nhượng giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn tại nước bản địa và các quốc gia khác. 

Đội ngũ các chuyên gia tư vấn về giá chuyển nhượng quốc tế của chúng tôi là tập hợp các nhân sự từ nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các nhà kinh tế học phụ trách phân tích chuỗi giá trị: một công cụ quan trọng trong việc điều chỉnh giá chuyển nhượng phù hợp với tạo ra giá trị kinh tế, cũng như xác định giá chuyển nhượng cho tài sản vô hình. Bên cạnh đó, dữ liệu chính là nền tảng cho hệ thống xác định giá chuyển nhượng đầy biến động. Nhận thức được điều này, chúng tôi đã tạo cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ như hệ thống điện toán đám mây (cung cấp các tàinguyên máy tính cho người dùng thông qua internet) để dễ dàng thực hiện các báo cáo theo chỉ thị DAC6 của Liên minh Châu Âu (Chỉ thị hướng dẫn về các báo
cáo bắt buộc đối với các thỏa thuận xuyên biên giới). 

Đối với dịch vụ tư vấn xác định giá chuyển nhượng, chúng tôi tiếp cận bằng việc chuẩn bị các đánh giá rủi ro nhằm tập trung tìm ra các lĩnh vực có thể tối ưu nghĩa vụ thuế, cũng như phát hiện rủi ro thuế. Từ đó, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo đáp ứng nghĩa vụ về báo cáo tuân thủ thuế và tối ưu hóa các chiến lược thuế của mình.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Tư vấn chiến lược về tất cả các khía cạnh của giao dịch liên kết;
  • Lập hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, hồ sơ quốc gia và báo cáo theo từng quốc gia;
  • Kiểm tra thuế, các quy trình thỏa thuận giữa hai bên;
  • Phân tích và chuyển đổi chuỗi giá trị;
  • Phân tích tình hình kinh tế, bao gồm tiêu chuẩn thương mại, tiêu chuẩn cho vay và tiêu chuẩn cấp phép;
  • Tổng hợp tiền mặt và hệ thống tài chính của các nhóm tài trợ hợp nhất khác;
  • Chuyển đổi chức năng, định giá gói chuyển nhượng, thuế dành cho người xa xứ;
  • Định giá các giá trị vô hình khó định giá.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia thuế và giao dịch liên kết giàu kinh nghiệm, có kiến ​​thức về thuế áp dụng cho những lĩnh vực cụ thể tại từng quốc gia, hiểu biết kế toán và kinh tế. Điều đó đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp, phát triển và triển khai các giải pháp quản lý giao dịch liên kết linh hoạt và phù hợp với chiến lược thương mại và thuế của khách hàng