Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên chuẩn xác và bám sát thực tiễn dựa trên luật thuế Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên chuẩn xác và bám sát thực tiễn dựa trên luật thuế Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:

  • Dự toán và tư vấn thuế doanh nghiệp và cá nhân
  • Dự toán và tư vấn khấu trừ thuế
  • Đại diện với cơ quan thuế (về công văn và kiểm toán thuế)
  • Tư vấn và xem xét lại các giao dịch liên kết
  • Xem xét lại thẩm tra thuế và xem xét kiểm toán quyết toán định kỳ / trước thuế

Liên hệ