Quản lý khủng hoảng và tranh chấp

Chúng tôi có những nhóm chuyên gia để hỗ trợ khách hàng quản lý khủng hoảng và tranh chấp, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thử thách nhất.

Hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thử thách nhất

Khi thế giới trong đó chúng ta kinh doanh ngày càng phức tạp, liên kết và năng động, rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh từ bất cứ đâu.

Chúng tôi có những nhóm chuyên gia để hỗ trợ khách hàng chuẩn bị, giảm thiểu và quản lý tất cả những thể loại rủi ro tới doanh nghiệp, dù là nội bộ hay với bên ngoài. Chúng tôi cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn thương mại, thực dụng và đặc biệt cụ thể để vượt qua những tình huống khó khăn như kiện tụng, gian lận, nhu cầu tái cấu trúc hoặc giải thể hoạt động kinh doanh.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Với bất kỳ tình huống nào Khách hàng có thể gặp, chúng tôi đều sẽ tìm ra giải pháp cần thiết. Đội ngũ của chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời, thương mại và thực dụng theo hướng tôn trọng và bổ trợ cho tình huống của khách hàng. Với tư cách là một hiệp hội quốc tế độc nhất liên kết hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi có thể huy động những đội xuyên chức năng với kiến thức kỹ thuật, ngành nghề và địa lý để hỗ trợ Khách hàng tại mọi thị trường công ty hoạt động.

Khủng hoảng và tranh chấp có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng. Do đó, chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ và nhóm chuyên gia phù hợp với các tình huống Khách hàng có thể gặp phải:

  • Phân tích điều tra và tuân thủ: chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện và kết luận phân tích điều tra bao gồm điều tra gian lận.
  • Kiện tụng và phân xử: chúng tôi là chuyên gia tài chính hỗ trợ Khách hàng trong các vụ kiện.
  • Tái cấu trúc và giải thể: chúng tôi hỗ trợ Khách hàng tìm giải pháp xuyên suốt thời gian khủng hoảng và khó khăn.
  • Rà soát kinh doanh độc lập: chúng tôi cung cấp góc nhìn chuyên gia về kết quả kinh doanh và khuyến nghị giải pháp để xử lý vấn đề.
  • Định giá: chúng tôi giúp Khách hàng nhận định giá trị quyết định kinh doanh giữa khủng hoảng và tranh chấp, bao gồm định giá khi có nguy cơ kiện tụng.
  • Thẩm định bên thứ ba: chúng tôi cung cấp hiểu biết sâu sắc về đối tác của khách hàng.