Dịch vụ Tư vấn Tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đội ngũ Tư vấn của chúng tôi tại Việt Nam đã phát triển một số giải pháp Tư vấn Tài chính trong bối cảnh Covid-19 cần thiết cho các chủ doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, để giúp các chủ doanh nghiệp vượt qua thử thách này và nâng cao khả năng hồi phục, bảo vệ và duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Tư vấn lập kế hoạch thuế
 • Hỗ trợ tư vấn thuế hàng ngày, hỗ trợ lập kế hoạch và tuân thủ thuế địa phương
 • Liên tục theo dõi môi trường thuế địa phương và tác động của nó đối với doanh nghiệp trong bối cảnh bùng phát Covid-19

Tư vấn nợ

 • Thẩm định nguồn vốn và các khoản vay hiện tại và các lựa chọn / cấu trúc thay thế khi bùng phát Covid-19

Tư vấn quản lý dòng tiền

 • Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh chiến lược ngắn hạn
 • Tìm hiểu về nhu cầu tiền mặt trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19
 • Dự báo lại hoạt động kinh doanh và dòng tiền; xem xét dự báo dòng tiền

Tư vấn quản lý vốn lưu động

 • Tư vấn và hỗ trợ về việc xem xét vốn lưu động và các yêu cầu thanh khoản trong thời gian bùng phát Covid-19

Tư vấn tài chính và phân tích kịch bản

 • Chuẩn bị các dự báo tài chính ngắn hạn liên quan đến Covid-19 được tích hợp để có cơ sở cho các quyết định đầu tư / cấp vốn ngay lập tức
 • Nâng cao dự báo kinh doanh hiện tại để bao gồm phân tích độ nhạy

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Hỗ trợ phát triển các kế hoạch phục hồi bền vững sau Covid-19

Tư vấn việc sáp nhập/bán cổ phần cấp tốc

 • Giúp các cổ đông nhanh chóng hiện thực hóa giá trị từ hoạt động kinh doanh, các bộ phận doanh nghiệp hoặc từ tài sản của họ mà không gây gián đoạn hoạt động doanh nghiệp hàng ngày trong thời gian bùng phát Covid-19

Tư vấn về định giá doanh nghiệp

 • Định giá doanh nghiệp độc lập khi có tranh chấp trong thời gian bùng phát Covid-19
 • Định giá tài sản xấu và các khoản nợ khó đòi, xây dựng dòng tiền trong tương lai cho các danh mục cho vay có đảm bảo và không bảo đảm